Telefon

Armago tech s.r.o., Horňátecká 19, Praha 8
Tel. +420 774 269 134
info@armagotech.cz

Stín

Domovnické služby

Objednáním služeb Technika (domovníka) získáte především maximální přehled o Vašem domě. Dále získáte odborníka, který Vám okamžitě poradí, zařídí vyřešení problémů vzniklých ve Vašem domě. Je samozřejmostí, že tento odborník nepřetržitě a podrobně mapuje situaci, předává informace výboru SVJ a je plně k dispozici obyvatelům Vašeho domu telefonicky a o návštěvních hodinách.

Předkládáme Vám všeobecnou náplň pracovní činnosti Technika domu (domovníka). Pracovní náplň lze upravit dle potřeb Vašeho domu a na základě smluvního ujednání.
 

Technik domu (domovník):


 • provádí pravidelné kontroly technického a stavebního stavu domu, včetně kontroly funkčnosti technických zařízení domu, součinnost při odstraňování havárií a řešení nahodilých událostí týkajících se domu
 • zajišťuje provozuschopnost a opravy technických zařízení v domě; zabezpečuje opravy a bezprostřední zásah servisních firem
 • zajišťuje komunikaci s bydlícími v domě (vlastníky bytů, nájemci) – předávání informací, předmětů (např. výdej klíčů), pokynů, které souvisí s provozem domu a bydlením, vede evidenci nutných drobných oprav, které byly zjištěny při kontrolních prohlídkách nebo na základě upozornění obyvatel domu
 • zabezpečuje a vykonává návštěvní hodiny v prostorách domu k tomu určených k operativnímu vyřizování běžné agendy s bydlícími v domě; návštěvní hodiny vykonává minimálně jednou týdně po dobu dvou hodin,
 • vyhotovuje objednávky na drobné opravy a na odstranění závad, předkládá je ke schválení k tomu určené osobě, kontroluje provedení objednaných prací
 • vede a aktualizuje seznam smluvních partnerů, kteří provádějí drobné opravy, servisní činnosti a dodávku služeb v domě
 • zajišťuje a umožňuje přístup pracovníkům firem dodávajících plnění spojená s užíváním domu k provedení oprav, odstranění různých závad a k provedení odečítání hodnot na měřících zařízeních v domě
 • obstarává běžnou komunikaci se smluvním správcem domu, předává správci podklady k zajištění činností, ke kterým se správce zavázal v mandátní smlouvě, donášku písemností a sdělení smluvního správce do domu, resp. předává je adresátům, zajišťuje běžnou spisovou agendu
 • provádí kontroly úklidu domu a před domem
 • zajišťuje administrativní činnosti související s jeho pracovní činností, podává informace a podněty zaměstnavateli, resp. smluvnímu správci na zlepšení stavu domu
 • je dostupný 24 hodin na mobilním telefonu, popř. obstará tuto dostupnost jinou osobou, a to v nutných případech, o čemž předem informuje svého zaměstnavatele, resp. smluvního správce dle smlouvy
 • při výkonu svých pracovních povinností se řídí pokyny správce, realizuje jeho rozhodnutí, plní pracovní úkoly, kterými byl pověřen v rámci výkonu činností technika domu


 

Možnost poskytnutí 24h servisu

Servis24

PDF Technik domu - domovník.pdf

Kontaktujte nás

Email

info@armagotech.cz
www.armagotech.cz

Kde nás najdete?

Lokalita

Armago tech s.r.o.
Horňátecká 19,
Praha 8, 180 00

Logo Logo